Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger.

Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
den 28. februar 2019

Helmer Andersen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning:
I 2018 trådte den nye drikkevandsbekendtgørelse i kraft, hvilket betød et mere omfattende analyseprogram. Og dermed flere udgifter til vandanalyser. Vandanalyserne fra 2018 overholder alle drikkevandskrav.

Der er udskiftet stikledning på Lundøvej . Vores forbrug af vand er dalende, da endnu et landbrug har sat besætningen ud.

Pr. 27. maj 2018 trådte en ny persondataforordningslov i kraft. En lov som kræver en del administration. Indsatsplanerne for Ørslevklosterområdet er vedtaget. Planerne kan ses på Skive Kommunes hjemmeside. Fordi vores indvindingsopland er delvis nitratfølsom var vi og de øvrige vandværker til møde med Skive Kommune sidst på året.

Man havde af teknisk udvalg fået til opgave at undersøge mulighederne for et vandsamarbejde værkerne mhp. oprettelse af en vandfond, hvorvidt det bliver til noget eller ej, vides ikke. Der er fastlagt nogle møder i januar 2019, hvorefter forvaltningen vil forelægge en konklusion for teknisk udvalg. Nyt regulativ for vandværket er godkendt.

Vores næste opgaver:
Oprettelse af hjemmeside
Digitalisering af ledningsregistreringen, da det også vil blive lovbefalet mener det er i 2021

Kassereren gennemgik årsregnskabet for 2018, hvilket blev godkendt.

Kassereren gennemgik budget for 2019, hvilket blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Elma Christiansen , Søren Kjær og Henning Kristensen blev alle genvalgt.

Valg af 2 suppleanter
Rasmus Nielsen og Bjarne Andersen blev begge genvalgt.

Valg af 2 revisorer og suppleant:
Helmer Andersen, Tove Hedevang Sørensen og revisorsuppleant Torben Andersen. Alle blev genvalgt.

Du kan læse det fulde referat her

og bestyrelsens beretning herUddrag af ordinær generalforsamling
den 27. februar 2018

Helmer Andersen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning:
2017 har været et år med mange love/bekendtgørelse mv.

Der er kommet en ny drikkevandsbekendtgørelse som trådte i kraft februar 2018.

Vandanalyserne fra 2017 er fine, vi analyserede også for Despenyl-cloridazon.

Pr. 27. maj 2018 træder der en ny persondataforordningslov i kraft. Dette kræver også en del administrativ arbejde at få styr på dette.

Vi har over sidst på foråret og først på sommeren kunne konstatere et øget vandforbrug, det viste sig til sidst at være brud på hovedledning ud for Ørslevklostervej 76. Vi udskiftede ledningen i september.

Indsatsplanerne for Ørslevklosterområdet, hvorunder vi hører, er sendt til høring. Høringsfristen er 14. marts 2018.

Der har været en del mødevirksomhed i forbindelse med det.

Vores indvindingsopland er delvis nitratfølsom. Arealanvendelse overvejende landbrug

Indsatser for os
Bør indvinde skånsomt og udsende informationsmateriale.

Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde

Nitratudvaskningsberegninger

Opfølgende møde – 1 år

Vi har udarbejdet et nyt regulativ for vandværket, da det gamle var fra 1992.

Vores næste opgave er at få ledningsregistreringen digitaliseret, da det også vil blive lovbefalet.

Kassereren gennemgik årsregnskabet for 2017, hvilket blev godkendt.

Kassereren gennemgik budget for 2018, hvilket blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Kim Rasmussen og Jens Poulsen blev begge genvalgt.

Valg af 2 suppleanter
Rasmus Nielsen og Bjarne Andersen blev begge genvalgt.

Valg af 2 revisorer og suppleant:
Helmer Andersen, Tove Hedevang Sørensen og revisorsuppleant Torben Andersen. Alle blev genvalgt.

Du kan læse det fulde referat her

og bestyrelsens beretning her